Säännöt

1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO

1§ Osakaskunnan nimi

Jaalan-Palojärven maaosakaskunta.

2 § Kotipaikka

Jaalan kunta

3 § Yhteinen alue

Jaalan kunnan Jaalan-Palojärven maaosakaskunnan yhteinen maa-alue, johon kuuluvat
Jaalan ja Palojärven kylien ne yhteiset saaret RN:o 163-878-5-0, jotka eivät sisälly
Jaalan-Palojärven osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen (Iso-Sikosaari, Räyhynsaari,
Kätkyssaari, Tarvinsaari, Vuohi-saari, Sorasaari ja Keskisaaret) sekä Jaalan kylässä
sijaitseva yhteinen myllypalsta RN:o 878:7.

4 § Sääntöjen soveltamisala

Osakaskunta noudattaa näitä sääntöjä. Jos asiassa ei näissä säännöissä ole säännöksiä,
on noudatettava yhteisaluelain (758/1989/muutettu 556/1995/muutettu 686/2000)
säännöksiä.

5 § Osakaskunnan kokous

Osakaskunnan päättävä elin on osakaskunnan kokous.

Kokouksen kutsuu koolle hoitokunta.

Kokouksessa saadaan päättää vain niistä asioista, jotka kokouskutsussa on mainittu.

Kokous järjestäytyy valitsemalla itselleen puheenjohtajan. Valinnan jälkeen laaditaan läsnä
olevista osakkaista äänestysluettelo, joka läsnä olevien osakkaiden enemmistön on
hyväksyttävä.

Äänestysluettelon hyväksymisen jälkeen valitaan kokoukselle sihteeri, yksi pöytäkirjan
tarkastaja ja yksi ääntenlaskija.

6 § Osakaskunnan varsinainen kokous

Kokous on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on käsiteltävä edellä 5 § : ssä mainittujen asioiden lisäksi seuraavat asiat:

1. Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta
2. Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta
3. Päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle
ja vastuullisille toimihenkilöille
4. Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi/tulevaksi vuodeksi
5. Päätetään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajien ja muiden
toimihenkilöiden palkkiot
6. Valitaan hoitokunnan jäsenet sekä heille varamiehet. Lisäksi valitaan hoitokunnan
kokouksen koollekutsuja
7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan
tulevan toimintavuoden hallintoa ja tilejä
8. Tehdään päätökset osakaskunnan alueiden myyntiin tai vuokraukseen tai muuhun
luovutukseen liittyvissä asioissa
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

7 § Osakaskunnan kokouskutsu ja muut tiedoksiannot

1. Kokouskutsut
Osakkaat kutsutaan kokoukseen kokouskutsulla, joka julkaistaan paikkakunnalla
yleisesti leviävässä sanomalehdessä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu
postitetaan samassa ajassa kaikille niille osakkaille, jotka ovat sitä hoitokunnalta
pyytäneet ja ilmoittaneet tätä varten osoitteensa.

2. Muut tiedonannot
Muut tiedonannot annetaan kuten edellä on sanottu kokouskutsusta, ellei asian laatu
edellytä kirjeitse lähettämistä.

8§ Hoitokunta

Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia
1. Osakaskunnan päätösten valmistelusta
2. Päätösten täytäntöönpanosta
3. Muusta käytännön toiminnasta

Hoitokunnan muodostavat kuusi (6) jäsentä, joilla kullakin tulee olla henkilökohtainen
varamies. Hoitokunnan jäsenet ja varamiehet valitaan osakaskunnan varsinaisessa
kokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Hoitokunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Hoitokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
kaksi jäsentä tai heidän henkilökohtaiset varamiehet ovat saapuvilla.

9 § Osakaskunnan nimen kirjoitus

Nimen kirjoittavat hoitokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

10 § Osakasmaksujen perusteet

Yhteisen alueen käyttöä tai hoitoa taikka osakaskunnan muita tarpeellisia menoja varten
voidaan osakkaiden maksettavaksi määrätä maksuja, joiden perusteena on kunkin
osakkaan osuuden suuruus.

11 § Hallinnon ja tilien tarkastus

Osakaskunnan hallinnon ja tilien tarkastamiseksi osakaskunnalla on kaksi (2) tilintarkastajaa
ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valitaan osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa vuodeksi kerrallaan.

12 § Tilikausi

Osakaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Osakaskunnan tilit, selostus toiminnasta ja muut
tarvittavat asiakirjat on annettava tilintarkastajille ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hoitokunnalle ennen maaliskuun loppua.

2. SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN

Osakaskunta on kokouksessaan 17.9 2003 hyväksynyt yhteisen vesialueen hallintoa ja
hoitoa varten edellä mainitut säännöt. Säännöt alistetaan Kaakkois–Suomen
TE – keskuksen hyväksyttäväksi (Yhteisaluelaki 18§).